Evropská komise schválila konečný formát a vizuální identitu nových energetických štítků pro šest skupin výrobků: myčky nádobí; pračky a pračky se sušičkou; chladničky a chladničky pro skladování vína; svítidla, elektronické displeje, včetně displejů televizorů a monitorů a digitálních informačních displejů a chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí. V obchodech se objeví od 1. března 2021. Cílem je aktualizování štítků v návaznosti na technologický vývoj.

Nové energetické štítky v kostce.

 1. Co Komise schválila? Kdy spotřebitelé uvidí nové štítky v obchodech? Jak vypadají?

Komise schválila konečný formát a vizuální identitu nových energetických štítků pro šest skupin výrobků:

 • pět skupin domácích spotřebičů se štítky se změněnou stupnicí:

1) myčky nádobí;

2) pračky a pračky se sušičkou;

3) chladničky, včetně chladniček pro skladování vína;

4) svítidla;

5) elektronické displeje, včetně displejů televizorů a monitorů a digitálních informačních displejů;

 

 • novou skupinu výrobků označovaných štítky pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí (též označované jako „komerční chladničky“) používané v prodejnách a prodejních automatech.

 

Tyto nové štítky budou evropští spotřebitele vídat v prodejnách a na internetu od 1. března 2021. V roce 2021 bude zahájena zvláštní celoevropská informační kampaň zaměřená na občany EU.

 

Novým prvkem těchto štítků je kód QR, po jehož sejmutí běžným chytrým telefonem budou spotřebitelé moci získat další oficiální (nekomerční) informace. Tyto údaje vkládají výrobci do databáze EU nazvané EPRELVyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazuEN•••, která bude evropským občanům zpřístupněna během několik měsíců. Soukromý sektor a různé nevládní organizace rovněž přicházejí s aplikacemi, které budou napomáhat při rozhodování o koupi (např. tím, že pomohou při výpočtu nákladů na návratnost a porovnávání různých výrobků).

Energetické štítky budou v závislosti na výrobku uvádět nejen spotřebu elektřiny, ale i jiné energetické a neenergetické informace, s intuitivními piktogramy, pro porovnání výrobků a informovanější výběr zboží: informace o spotřebě vody na každý mycí nebo prací cyklus, o skladovací kapacitě, o vydávaném hluku atd.

 

Myčky nádobí

Myčky nádobí 

 

Pračky a pračky se sušičkou

 Pračky

 

Pračky se sušičkou

 

Chladničky

 Chladničky 1

 

Chladničky 2

 

Svítidla

Osvětlení 1

Osvětlení 2

Elektronické displeje

Elektronické displeje 

 

Komerční chladničky

Komerční chladničky 1

 

 Komerční chladničky 2

 

 Komerční chladničky 3

 

 1. Proč Komise přechází k jedinému energetickému štítku „A až G“?

Energetický štítek EU zavedený v roce 1995 se osvědčil: 85 % evropských spotřebitelů jej uznává a využívá při nakupování. Štítek též stimuluje inovativní rozvoj průmyslu a hospodářskou soutěž, přičemž nové výrobky uváděné na trh se postupně zlepšují, pokud jde o jejich třídu energetické účinnosti. Ačkoli se většina modelů původně nacházela v nejnižších třídách (tj. E, F, G), nové modely dosahovaly lepších výsledků, až došlo k situaci, kdy se většina z nich nachází v nejvyšších třídách (A+++, A++, A+) a v nejnižších třídách (někdy dokonce ani v třídě A) není žádný výrobek. Tento pozitivní výsledek však nyní spotřebitelům znesnadňuje rozlišování, které výrobky jsou energeticky nejefektivnější: spotřebitelé si mohou myslet, že si při nákupu spotřebiče třídy A+ pořizují jeden z nejúčinnějších na trhu, avšak ve skutečnosti si někdy kupují průměrný nebo jeden z nejméně účinných výrobků.

Aby bylo označování pro spotřebitele srozumitelnější a porovnávání výrobků snadnější, rozhodla se EU používat v budoucnosti pouze energetické štítky „A až G“. V roce 2017 přijala EU revidovaný systém energetických štítků. Jeho podstatou je:

 • návrat k dobře známé a osvědčené stupnici pro označování energetické účinnosti s třídami „A až G“, včetně postupu změny stupnice u stávajících štítků,
 • zavedení digitální databáze nových energeticky účinných výrobků, aby všechny nové výrobky uváděné na trh EU byly registrovány v internetové databázi, což umožní větší transparentnost a snadnější dozor orgánů členských států nad trhem.

Tím se zlepší porozumění a konzistentnost, což spotřebitelům usnadní správnou identifikaci výrobků s nejvyšší účinností.

 

 1. K čemu je databáze nových výrobků?

Bylo odhadnuto, že 10 až 25 % výrobků na trhu nesplňuje v plné míře požadavky na označování energetické účinnosti a že kvůli nedodržování předpisů dochází ke ztrátě asi 10 % potenciálních úspor energie. To je přinejmenším zčásti způsobeno tím, že orgány, jež v členských státech odpovídají za dozor nad trhem, prosazují z důvodu zdlouhavých kontrol příslušné předpisy jen obtížně.

Aby byla činnost v oblasti kontroly dodržování předpisů účinnější a účelnější, byla vytvořena databáze pro registraci výrobků (EPREL), v níž musí výrobci a dovozci zaregistrovat své výrobky, včetně veškeré podrobné technické dokumentace nezbytné pro kontrolu dodržování předpisů. V důsledku toho jsou klíčové informace centrálně dostupné a kontrola trhu se tak racionalizuje.

Díky této databázi by měli přístup k energetickému štítku a k hlavním informacím o výrobku spotřebitelé i obchodníci a usnadnila by se digitalizace energetického štítku.

 

 1. Jaký je přínos balíčku o energetických štítcích a balíčku o ekodesignu?

Interní odhady Komise oceňují celkovou roční úsporu energie v důsledku těchto nových štítků do roku 2030 na 38 TWh, což odpovídá roční spotřebě elektrické energie v Maďarsku. Balíček předpisů o energetických štítcích je důležitým příspěvkem k cílům EU v oblasti energetiky a klimatu.

Počátkem července 2019 hodlá Komise přijmout soubor jedenácti nařízení týkajících se ekodesignu (balíček o ekodesignu) zahrnující šest skupin výrobků s novými štítky a pět dalších skupin výrobků (u nichž se žádný štítek nepředpokládá). Nařízení o ekodesignu se zabývá aspekty, které doplňují označování energetickými štítky: stanoví minimální požadavky na takové aspekty, jako je spotřeba energie v pohotovostním režimu, opravitelnost, dostupnost náhradních dílů nebo usnadnění demontáže a recyklace, jakmile je výrobek na konci životnosti. Tím podporuje zavádění oběhového hospodářství. Očekává se, že tento nový soubor opatření přinese do roku 2030 dodatečné celkové roční úspory energie ve výši 94 TWh, což je více než roční spotřeba elektrické energie v Belgii a Lucembursku.

 

 1. A co opravitelnost?

Pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019[1] zdůrazňuje přínos ekodesignu pro agendu oběhového hospodářství: při přípravě nebo revizi prováděcích opatření nyní Komise systematicky zkoumá aspekty účinného využívání zdrojů, jako je životnost, opravitelnost a možnosti modernizace, recyklovatelnost a obsah recyklovaných materiálů.

Tento přístup byl uplatněn nejen u skupin výrobků obsažených v tomto balíčku, ale i v souvisejících nařízeních o ekodesignu. Do opatření v oblasti ekodesignu byly začleněny nové požadavky na opravitelnost a recyklovatelnost spotřebičů: pro chladicí spotřebiče, myčky nádobí pro domácnost, pračky a pračky se sušičkou pro domácnost, elektronické displeje a chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí byly zavedeny požadavky týkající se dostupnosti náhradních dílů, snadné vyměnitelnosti a přístupu profesionálních opraven k informacím o opravách a údržbě.

Tyto požadavky nejsou zahrnuty do nařízení o energetických štítcích přijatých v tomto balíčku, nýbrž budou od začátku července 2019 spadat do nařízení o ekodesignu týkajících se stejných výrobků. Očekává se, že v databázi Eur-Lex budou zveřejněny v září 2019.
 

 

 1. Přijímají označení další země, které nejsou členy EU?

Přezkum provedený v roce 2014, který se týkal několika zemí a byl zaměřen na stávající normy minimální energetické účinnosti (MEPS) a programy energetických štítků, již tehdy dospěl k závěru, že 59 zemí mimo EU mělo zavedeno označování zařízení spotřebovávajících energie energetickými štítky (viz obrázek níže).

Mapa 

 

Podobný přezkum (link is external), který souběžně provedlo australské ministerstvo průmyslu, rovněž zvýraznil obdivuhodný počet třetích zemí napodobujících štítky EU.

Energetický štítek EU se stal mezinárodním symbolem energetické účinnosti, jehož dopad výrazně přesahuje hranice EU a odvětví spotřebičů, v němž byl zaveden jako první. Motiv štítku používaný v samotné EU, se sloupcem barevných šipek od třídy A (zelená) po třídu G (červená), se v zemích mimo EU používá k označování účinnosti budov, pneumatik a osobních automobilů a také ostatních druhů zařízení určených pro spotřebitele nebo komerční sektor. Prvky stejného motivu se nacházejí na energetických štítcích zaváděných po celém světě, ať už se jedná o přesné nebo téměř přesné kopie (většina zemí ve Střední a Jižní Americe, v Africe, mnoho zemí Blízkého východu, Rusko a další státy bývalého Sovětského svazu), nebo o mírně pozměněné verze (Čína, Hongkong, Írán, Tunisko) nebo verze, které kopírují pouze barevné kódování (Korea, Čínská Tchaj-wan). Zde uvádíme několik příkladů:

 

 1. Jaký je současný právní rámec pro energeticky účinné výrobky?

Na energeticky účinné výrobky se v současné době vztahují dva právní akty: směrnice a nařízení:

Opatření, která byla podle těchto právních aktů přijata pro jednotlivé výrobky, umožňují spotřebitelům kupovat energeticky nejúčinnější přístroje a zajišťují rovné podmínky pro evropské podniky.

V současné době jsou na trhu (kromě nových skupin výrobků z balíčku o označování energetickými štítky a budoucího balíčku týkajícího se ekodesignu, který má být přijat v červenci 2019) k dispozici tyto energeticky účinné výrobky:

 • čtrnáct skupin výrobků, na které se vztahují pravidla týkající se energetické účinnosti a označování: myčky nádobí, pračky, bubnové sušičky, chladničky, svítidla, televizory, klimatizační zařízení, kuchyňské spotřebiče pro domácnost, ohřívače, ohřívače vody, větrací jednotky pro obytné budovy, profesionální chladicí zařízení, lokální topidla a pevné kotle na tuhá paliva,
 • devět skupin výrobků, na něž se vztahují požadavky na účinnost (nikoli označování štítky): jednoduché set-top-boxy, vnější napájecí zdroje, elektrické motory, oběhová čerpadla, průmyslové ventilátory, vodní čerpadla, počítače a servery, výkonové transformátory a výrobky určené k vytápění,
 • zavedena byla dvě průřezová opatření, která se týkají spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických výrobků v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu a spotřeby elektrické energie zařízení v pohotovostním režimu připojených k síti.

 

 1. Jak se rozhoduje o energeticky účinných výrobcích?

Všechna opatření týkající se energetické účinnosti se v EU připravují důsledným a plně transparentním postupem, do něhož jsou ve všech fázích úzce zapojeny zainteresované strany a členské státy. To zahrnuje:

 1. hloubkovou „přípravnou studii“, na které se podílejí zainteresované strany a která se zabývá technickými, hospodářskými, environmentálními a sociálními aspekty určité skupiny výrobků;
 1. rozsáhlou konzultaci se zainteresovanými stranami (včetně průmyslu, spotřebitelských organizací, ekologických nevládních organizací, zástupců členských států atd.), jež probíhá v rámci tzv. konzultačního fóra;
 1. posouzení dopadů na životní prostředí, průmysl a spotřebitele, po kterém následují odborné diskuse a hlasování ve výboru za účasti zástupců členských států;
 1. závěrečný přezkum ze strany Evropského parlamentu a Rady, které mohou opatření zamítnout (k tomu zatím nedošlo, což značí, že tato opatření mají silnou politickou podporu).

Graf postupu

 

 

 

 1.  Co bude následovat?

Poté, co dnes Komise přijala akty v přenesené pravomoci, které popisují nové štítky, mají Evropský parlament a Rada ministrů dva měsíce na to, aby vznesly své námitky. Pokud tak neučiní, texty se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Nové štítky se v prodejnách a na internetu v celé Evropě začnou používat od 1. března 2021. V roce 2021 bude zahájena zvláštní celounijní informační kampaň zaměřená na občany.

Počátkem července 2019 navíc hodlá Komise přijmout soubor jedenácti nařízení týkajících se ekodesignu, které zahrnují šest skupin výrobků s pozměněnými a novými štítky (myčky nádobí, pračky a pračky se sušičkou, chladničky, svítidla, elektronické displeje a komerční ledničky) a dalších pět skupin výrobků, u kterých se používání štítků nepředpokládá (elektromotory, vnější napájecí zdroje, výkonové transformátory, servery, datová úložiště a svářecí zařízení).